William Thuringin kartanopuisto

UUSI KOHDE / NY I ÅR

Labbyn kartano 49, 07750 Isnäs / Labby gård 49 * Emilia ja Juha Näri

Labbyn kartanon ympärillä levittäytyy yli hehtaarin kokoinen historiallinen puisto, jossa on eksoottisia puita ja pensaita, perennoja ja myös omena- ja kirsikkatarha sekä hyötykasvimaa. Kokonaisuuteen kuuluvat myös historialliset kellarit. Ympärillä aukeaa laaja, kansallisesti arvokas maisema-alue. Pieniä parannuksia tehdään vähitellen ja harkiten, jotta puutarhan vanhat osat ja rakenteet säilyvät.

Emilian ja Juhan yli hehtaarin suuruinen, Labbyn kartanoa ympäröivä William Thuringin kartanopuisto on saanut nimensä perustajansa mukaan. Puutarhaa hoitaa Närin perhe kolmessa sukupolvessa. Vanha isäntä Mauri Näri osallistuu edelleen aktiivisesti puiston hoitoon. Lisäksi puutarhaa, varsinkin puita ja puuvartisia kasveja hoidetaan aina heinäkuussa puunhoitokurssilla, joita on pidetty jo 25 vuotta. Kurssia vetää puutarhuri Jussi Ingervo. Kehittämisessä ja restauroinnissa on mukana myös paikallinen Jussin Viherpalvelut.

Puutarhaan kuuluu historiallinen puisto perennoineen, eksoottisine puineen ja puuvartisine kasveineen, omena- ja kirsikkapuutarha ja hyötykasvimaa, jotka levittäytyvät kartanon ympärillä. Lisäksi puutarhaan kuuluu kellarialue, jossa sijaitsevat vanhat juustokellarit, kaksi perunakellaria ja viljamakasiini. Puutarha rajautuu suojeltuun metsään ja luonnonniittyihin, joissa on edelleen vanhoja polkuja. Ympärillä avautuva laaja kansallisesti arvokas maisema-alue on puiston keskeinen elementti.

Upea kartanopuisto on parhaimmillaan heti toukokuussa, kun puut ja luonnonnurmi kukkivat. Puutarhurin omin samoin: ”Puutarhanhoidossa on palkitsevinta villin luonnon ja ihmisen vuorovaikutus ja sen tasapainon löytäminen”. William Thuringin kartanopuisto on Närien hellässä huomassa säilyttänyt historiallisen, luonnonmukaisen ja maisemallisen luonteensa. Muutoksia ja pieniä parannuksia tehdään vähitellen ja harkiten, jotta vanhat puutarhan osat ja rakenteet säilyvät.

Avoimien puutarhojen aikaan kartanon saliin pääsee katsomaan miltä maisema rakennuksen sisältä näyttää.

Labby gård omges av en över en hektar stor historisk park där det finns exotiska träd och buskar, perenner och även en äppel- och körsbärsodling och ett trädgårdsland med nyttoväxter. Till helheten hör också historiska källare. Runt gården öppnar sig ett stort, med nationella mått mätt värdefullt landskapsområde. Små förbättringsarbeten görs gradvis och med omtanke, så att trädgårdens gamla delar och konstruktioner bevaras.

Herrgårdsparken har fått sitt namn efter dess grundare, William Thuring. Tre generationer Näri sköter trädgården. Gamla husbonden Mauri Näri deltar fortfarande aktivt i skötseln av parken. Trädgården, och speciellt dess gamla träd och växter, tas om hand i juli. Då arrangeras kurser i trädskötsel på gården sedan tjugofem år tillbaka. Kursledare är trädgårdsmästare Jussi Ingervo. Parken och gården utvecklas och restaureras också av det lokala företaget Jussin Viherpalvelut.

Till trädgården hör en historisk park med sina perenner, exotiska träd och växter med vedartade stammar. Runt herrgården breder även en äppelträdgård och en körsbärsträdgård ut sig. I trädgården finns ett område med olika källarlokaler, bland annat en gammal ostkällare, två potatiskällare och ett sädesmagasin. Trädgården gränsar till en skyddad skog och till naturängar, där det finns kvar gamla stigar. Ett nationellt värdefullt landskapsområde omger parken och utgör ett centralt element.

Den ståtliga herrgårdsparken visar sin bästa sida genast i maj då träd och den naturliga gräsmattan blommar. Med trädgårdsägarens egna ord sagt: ”Det mest belönande med trädgårdsarbetet är den växelverkan som uppstår mellan naturen och människan, och att hitta balansen mellan dem”. William Thurings herrgårdspark har i familjen Näris varsamma händer bevarat sin historiska, natursköna och naturenliga prägel. Ändringsarbeten och små förbättringar görs gradvis och med eftertanke, så att de gamla delarna av trädgården och dess struktur bevaras.

Man kommer in i hemgårdens sal för att beundra parken inifrån.

Tutustu alueeseen / Bekanta dig med området Isnäs – Sarvisalo