Tietosuojaseloste – Dataskyddsbeskrivning

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yleisen EU tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä:

Loviisan puutarhayhdistys ry
Pesurintie 20
07900 Loviisa

Y-tunnus 2474484-8
Puhelinnumero 0400 832 863

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Anna Palasmaa
Sähköpostiosoite: a_palasmaa@hotmail.com
Puhelinnumero: 041 459 5975

Rekisterin nimi:

Loviisan puutarhayhdistyksen asiakasrekisteri. Verkkosivustomme osoite on: https://www.loviisanpuutarhayhdistys.com.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoitetiedot, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta itseltään verkkosivuilla olevan yhteydenotto- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle.

Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa verkkosivujen tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien yhteydessä (esim. palvelimen tai verkkosivujen hallinnointi ja varmuuskopiointi), sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Kerättyä tietoa säilytetään vain tarpeellinen aika asiakaspalvelua varten, ja tietoa ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Mahdollisia tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Sosiaalinen media

Sivustolla on käytössä sosiaalisen median painikkeita, jotka sisältävät linkin sivuston omiin sosiaalisen median tileihin, joita ovat Facebook ja Instagram. Sivusto ei käsittele sivustolla itsessään näiden palveluiden liitännäisiä, mutta jos käyttäjänä siirryt sivustolla olevista linkeistä heidän palveluihinsa, Facebook ja Instagram keräävät evästeitä käynnistäsi. Emme ole vastuussa siitä, kuinka Facebook ja Instagram käyttävät keräämiään evästetietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse tai kirjeitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Dataskydds- och registerbeskrivning

Dataskydds- och registerbeskrivning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Registerhållare

Loviisan Puutarhayhdistys ry Lovisa Trädgårdsförening rf
Adress Pesursvägen 20
Postnummer 07900 Lovisa

FO-nummer 2474484-8
Tfn. 0400 832 863

Kontaktperson i frågor gällande registret

Namn: Anna Palasmaa
E-post: a_palasmaa@hotmail.com
Tfn. 041 459 5975

Registrets namn

Lovisa Trädgårdsföreningens kundregister. Webbsida: https://www.loviisanpuutarhayhdistys.com.

Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i syfte att upprätthålla nödvändiga kundkontakter samt för direkt marknadsföring. Medlemmen har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Registrets datainnehåll

Data som vi samlar in: Medlemmens för- och efternamn, e-postadress, adressuppgifter, samtycke till marknadsföring samt eventuella användar-ID och lösenord.

Normala uppgiftskällor

Uppgifter som medlemmen själv uppger via vår webbsida, per telefon, per e-post eller annat motsvarande sätt.

Utlämning och överföring av personuppgifter

Informationen används endast för att hantera kundrelationer och skickas inte rutinmässigt till tredje part. Dessutom kan information lämnas i samband med aktiviteter som är relaterade till teknisk hantering av webbsidor (t.ex. server- och webbplatshantering och säkerhetskopiering) och till offentliga myndigheter enligt krav och tillåtelse enligt lag.
Den insamlade informationen kommer att lagras endast så länge som nödvändigt. Informationen används inte för marknadsföring.

Överföringar av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Personuppgifter överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagring och radering av insamlade uppgifter

Medlemsregistrets uppgifter lagras så länge som medlemskapet är i kraft. Uppgifter som inte längre behövs raderas på ett säkert sätt.

Användning av cookies

Vi använder den s.k. cookiefunktionen eller webbkakor för att följa med användningen av webbtjänsten samt för att förbättra kvaliteten av tjänsten. En cookie är en liten textfil som sparas av webbläsaren och lagras på användarens dator. Cookien skadar inte användarens dator eller filer.

Den här webbsidans artiklar kan innehålla inbäddat material, som t.ex. videon, bilder, artiklar osv.
Att öppna inbäddat innehåll som importeras från andra webbplatser är jämförbart med att besökaren faktiskt besöker en tredje parts webbplats. Dessa webbplatser kan samla in information från dig, använda cookies, bädda in tredjepartsspårnings cookies och övervaka interaktion med inbäddat innehåll, inklusive övervakning av interaktion om och när du är inloggad som en användare på webbplatsen.

Sociala medier

Webbsidan har knappar för sociala medier som länkar till webbsidans egna konton på sociala medier, som Facebook och Instagram. Webbsidan själv behandlar inga plug-ins för dessa tjänster, men om du använder länkarna på webbplatsen till deras tjänster kommer Facebook och Instagram att samla in cookies av ditt besök. Vi ansvarar inte för användningen av cookieinformation som samlas in av Facebook och Instagram.

Principer för skydd av registret

Medlemsregistrets uppgifter behandlas konfidentiellt. Vi utnyttjar nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, som till exempel användning av brandväggar. Registret är elektroniskt och eventuella papperskopior förstörs omedelbart. Dina uppgifter behandlas endast av de personer till vars uppgifter behandlingen av uppgifterna hör. De som behandlar dina uppgifter har tystnadsplikt. Alla som använder registret har ett personligt ID och lösenord.

Kontroll av uppgifter

Medlemmen har rätt att kontrollera de personuppgifter som lagras om medlemmen själv. Du kan utöva dina rättigheter till kontroll av uppgifter genom att lämna en dataskyddsbegäran till ovannämnda kontaktperson. Detta kan du göra med en blankett som du själv skrivit under. Kontaktpersonen svarar även på eventuella tilläggsfrågor.

Rätt att uppdatera uppgifter

Du har rätt att korrigera och uppdatera felaktiga eller otillräckliga uppgifter som berör dig. Detta sker genom att kontakta ovannämnda kontaktperson.

Medlemmarnas övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Användaren har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för marknadsföring. Detta sker genom att kontakta ovannämnda kontaktperson via e-post eller via brev.